Home ข่าวรายวัน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

Main Menu

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020 เวลา 11:26 น.

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้จำนวน 104 ทุน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้ง นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต โดยมีกรรมการมูลนิธิมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจาทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้  ได้รับทุนแล้วจานวน 292 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,250,000 ล้านบาท

 

 

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจาปี 2563 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีนักศึกษา เข้ารับทุน จานวน 104 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

 

 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ คณะครุศาสตร์ จำนวน 71 ทุน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน13 ทุน, คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ทุนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 9 ทุนและคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ทุน

 

ทั้งนี้ทางมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการให้โอกาสทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน

 

 

นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้ทุนหรือโอกาสที่ได้รับในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้อื่นในสังคม เพื่อให้ “ผู้รับ” ในวันนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ในวันหน้า ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งต่อความสุขสู่บุคคลอื่นในสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020 เวลา 11:39 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2022 www.phuketpost.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย