อังคาร พ.ค. 18

ภูเก็ตเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินสางปัญหายาเสพติด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์ฟุตบอลอนุสรณ์สึนามิ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายสุธี ศิริอนันต์ รองหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.ประวิทย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม จำนวน 77 คน

นายภาคภูมิ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น ในการดำเนินงานโครงการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ณ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ฟุตบอลอนุสรณ์สึนามิ (FIIFA) ระหว่างวันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กาย-จิต-สังคม) ระยะเวลา9 วัน และด้านการฝึกอาชีพระยะเวลา 5 วัน รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 14 วัน 

ในการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น มีการดำเนินงานทั้งด้านป้องกัน ด้านการปราบปราม การบำบัดรักษาและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษามาอย่างต่อ เนื่อง สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 3 อำเภอ 

สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ชรบ. ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด-ตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย พบผู้ที่มีต้องสงสัยว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้จำแนกคัดกรองแล้วว่า เป็นผู้เสพมีความสมัครใจที่จะเข้าค่ายตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับ ที่ 108/2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ราย และมีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม จำนวน 77 คน นายภาคภูมิกล่าว