จันทร์ ม.ค. 22

ท้องถิ่นยกระดับการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีผู้บริการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวว่า ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักในความสำคัญของภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพจึงได้ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2555 เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในทิศทางของการศึกษาท้องถิ่น นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการจัดทำแผนและงบประมาณการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ประเทศเข้าร่วม ส่วนในการอบรมจะมีการบรรยายหัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ทิศทางใหม่ของประเทศ ทิศทางใหม่ของการศึกษาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการศึกษาท้องถิ่น และการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณการศึกษาท้องถิ่น 

ด้านนายตรี อัครเดชา ได้กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนอิทธิพลของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก การจัดการศึกษาของไทยย่อมประสบความยุ่งยาก จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ชัดเจนและจริงจัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สมามารถสะท้อนได้ โดยการกำหนดนโยบายและแผนดำเนินการให้สอดคล้อง ใช้เวลาสำคัญนับจากนี้เป็นต้นไป เพื่อความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง 

สำหรับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาที่เรียนรู้ภายในประเทศ ให้มีการศึกษาเพื่อเรียนรู้โลกทั้งโลก ท้องถิ่นจะต้องปรับตัว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ทันสมัย เทียบเท่ากับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศให้สามารถเปิดประเทศสู่การค้าเสรี ซึ่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่ในหารพัฒนาศึกษาของท้องถิ่น เพื่อนำเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง แข็งแรง เพื่อสร้างชุมชน สร้างชาติสู่อนาคตต่อไป